český týdeník | založeno 1968 | Vydavatel: Milan  Horák

ČLÁNKY

Nebeská knížata

Dne 29. září, den po svatém Václavu, si připomínáme památku svatých archandělů. Jejich postavy procházejí velmi silně křesťanskou tradicí. Zvláště tři z nich – Michael, Gabriel a Rafael – jsou bezprostředně odvozeni od biblického svědectví, kde jsou jmenovaní. Křesťanská tradice z nich proto udělala nejvýznamnější postavy nebeského dvora.

 

S trojicí archandělů (na snímku) se v křesťanské tradici setkáváme na mnoha místech. Obrazotvornost křesťanských pisatelů, ale i malířů velmi dráždila představa mocných andělských figur, které stojí po boku Božího oltáře a kterým Hospodin sám svěřuje důležité úkoly. Tak důležité, že stály za zmínku i v samotné Bibli. Od vedení nebeských vojsk po zvěstování narození Ježíše nebo Jana Křtitele. O archandělech je ve své knize Svatí církevního roku rozepisuje i Josef Heyduk.

 

 

Kdo je jako Bůh?

Michael (socha na snímku), jehož jméno znamená „Kdo je jako Bůh?“ je anděl v pravém smyslu slova, vítěz nad démonem, vůdce nebeských vojsk, ochránce Izraele. Jan ve Zjevení vypravuje o boji mezi Michaelem a drakem: „Tehdy nastal na nebi boj: Michael a jeho andělé se dali do boje s drakem; drak i jeho andělé se postavili proti nim, ale neobstáli a přišli o své místo na nebi. Velký drak – starý had, nazývaný ďábel a satan, svůdce celé země – byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. Tu jsem uslyšel hlasité volání v nebi: ‚Od nynějška patří vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu a panování jeho Pomazanému, neboť byl svržen žalobník našich bratří, co na ně žaloval před Bohem ve dne v noci.‘“

 

 

Michael se stal docela přirozeně ochráncem římské církve; tak se objevuje zejména v liturgii. Je obzvlášť uctíván ve Francii, kde stovky míst nesou jeho jméno. Byl to svatý Michael, kdo podněcoval Janu z Arku, aby šla zachránit Francii; Ludvík XI. založil řád svatého Michaela. Ikonografie tohoto archanděla je velmi bohatá; od renesance je znázorňován v rouchu stále honosnějším. Je patronem řemesel, která potřebují žár v peci, jako jsou pekaři nebo oplatkáři.

 

Dvojice archandělů

Archanděl Gabriel (na spodním snímku) je vedle Michaela a Rafaela jednou ze tří nebeských bytostí, kterým dává Bible vlastní jméno. Gabriel znamená „hrdina Boží“; nalézáme ho v lidské podobě u proroka Daniela, jako Boží posel zvěstuje Zachariášovi narození Jana Křtitele a Marii narození Ježíšovo. Do desátého století není nikde zmínka o oslavách na jeho počest.

 

 

Rafael je podle Bible jedním ze sedmi archandělů. Jeho jméno znamená: „Bůh uzdravuje.“ Jeho role uzdravovatele vystupuje obzvlášť v příběhu o Tobiáši starším, který oslepl: chránil jeho syna na cestě do Médie. Když byli blízko cíle, upozornil Rafael Tobiáše mladšího, že je mu Sára určena za ženu. Byla svatba a archanděl doprovázel mladou dvojici na cestě k Tobiáši staršímu. Podle jeho rady přiložil syn otci na oči rybí žluč a vrátil mu zrak.

 

Auto: Petr Jan Vinš, Foto: archiv

Partneři

Diamant Expo

Milan Horák

Naše rodina

Ostrovní 30
110 00, Praha 1

telefon: +420 224 932 034
fax: +420 224 932 034
email: rodina@rodinaonline.cz

IČO: 15095568
DIČ: CZ480307270

Website Security Test