český týdeník | založeno 1968 | Vydavatel: JUDr. František Talián - "Fortuna"

ČLÁNKY

Stárnout se dá důstojně a ve společnosti

Univerzita Karlova v rámci svých cílů mezigeneračního soužití zahájila Program sdíleného bydlení. Tento projekt reaguje na současnou demografickou a sociální situaci v hlavním městě. Konkrétním cílem je kromě rozvoje mezigeneračních vztahů také podpora sociálních vztahů starších osob a jejich udržení co nejdéle ve svém domácím prostředí. Současně program usiluje o zlepšení podmínek ubytování studentů a o lepší poznání mezigeneračních vztahů.

 

Společné soužití má mnoho výhod. Starší osoby, sdílející jednu domácnost se studentem či studentkou, mají postaráno o společnost a současně mohou nahlédnout do života mladých lidí. Student se stává blízkým člověkem, který pomůže nakoupit, zajistí doprovod k lékaři, navštíví se seniorem kino nebo divadlo, půjde s ním na procházku. Mladí lidé mají zajištěné ubytování, mohou se v klidu věnovat učení a v neposlední řadě získávají příležitost se obohatit zkušenostmi starších osob, se kterými sdílí společnou domácnost. Co se skrývá pod názvem sdílené ubytování na Univerzitě Karlově, komu je program určen a další zajímavosti objasnila doc. Dr. Věra Hoffmannová, která je za projekt zodpovědná.  

 

Jaké vidíte výhody ve společném soužití?

Sdílené bydlení zajišťuje mezigenerační soužití osamělých starších osob s univerzitními studenty. Jejich vzájemné soužití bezesporu obohacuje obě strany. Stát se snaží všemožně podporovat aktivní a důstojné stárnutí populace. Rovněž naše univerzita je do tohoto procesu zapojena a velmi aktivně přispívá k rozvoji mezigeneračního soužití. A to nejen na poli vzdělávání, jak už to velmi úspěšně činí mnoho let ve formě Univerzity třetího věku, ale přispívá i k řešení problému aktivního stárnutí. Do společenského života se snaží seniory zapojovat i díky dalším aktivitám. Proto je tato forma bydlení ideální. Starší osoby zůstávají déle ve svém domácím prostředí, cítí se užitečnými, jsou zapojeny do společenského dění a mají větší pocit bezpečí ve svém domově. Díky vzájemnému soužití mohou nahlédnout do dění na univerzitě, snažit se pochopit cíle a představy dnešních mladých lidí a naopak je obohatit o vlastní zkušenosti a znalosti. Zároveň studentům poskytnou přechodný domov po dobu studia. Obě strany se tím vzájemně a velmi užitečně obohatí. V krátkosti lze tedy říct, že se jedná o iniciativu univerzity, jejímž úkolem je přispět k vyřešení dvou problémů současné společnosti: zapojit seniory do aktivního mezigeneračního společenského soužití a pomoci studentům najít vhodné ubytování v domácím prostředí.

 

Hodí se pro každého?

Program je určen starším osobám ochotným sdílet svou domácnost s univerzitním studentem. Zájemce musí být starší šedesáti pěti let, žít sám, být soběstačný, mít potřebnou motivaci a smysl pro soužití s mladým člověkem, vlastnit byt, který splňuje nezbytné hygienické podmínky a volný pokoj pro budoucího spolubydlícího, který bude zapsán nejméně na jeden semestr na univerzitě. Přihlásit se do programu je jednoduché. Stačí vyplnit přihlášku na našich webových stránkách, zavolat nám nebo poslat e-mail. Brzy je kontaktován odpovědnou pracovnicí Univerzity Karlovy a je zahájen výběr vhodného spolubydlícího podle příslušných kritérií. Soužití se uskutečňuje na základě Dohody o soužití, která je podepsána předem a která reguluje závazky a práva jednotlivých stran.  

 

Máte představu, jak soužití funguje v praxi?

Jak funguje soužití v praxi, jsem měla možnost prověřit přímo. Myšlenka sdíleného bydlení není nová. Jsou země, kde obdobný program úspěšně funguje mnoho let. Ve své většině jej organizují buď neziskové organizace, nebo přímo univerzity. Po rozhodnutí pana rektora Univerzity Karlovy, prof. MUDr. Tomáše Zimy DrSc., zavést tento program na UK, jsem se informovala, jak tyto programy fungují v jiných zemích a který způsob by byl nejvhodnější pro naše poměry. Dostalo se mi velkorysé pomoci od kolegyň Carmel Hurst a Lynnet Grocke z australské instituce HANZA a také od kolegů ze tří španělských univerzit Universidad de León, Universidad de Burgos a Universidad de Valladolid, kde tento program existuje již dvacet let. Systém používaný na španělských univerzitách se zdá jako velmi vhodný, a tak se snažíme jej přizpůsobit našim podmínkám. Výhodou španělského programu je, že velmi úzce spolupracuje s místními úřady, kterými je velkoryse finančně podporován. Kromě pomoci zahraničních univerzit a institucí, které se zabývají homesharingem, jsme oslovili a požádali o spolupráci Život 90.

 

Jak dlouho běží projekt u vás?

Jsme ve fázi pilotního programu, proto se zatím nemůžeme pochlubit konkrétními příběhy soužití mezi seniory a studenty. V únoru začne první soužití v našem studijním středisku Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Mariánských Lázních. Vedoucím projektu sdíleného bydlení, zde je pan Mgr. Petr Hála, ředitel Studijního střediska ÚJOP UK, který zajistil podporu místního úřadu, pan starosta ing. Martin Kalina osobně převzal záštitu. Doufáme, že zkušenost bude dobrá a hodná následování dalšími zájemci.

 

Narazili jste na nějaká úskalí?

Snažíme se propagovat program pomocí webových stránek, prezentacemi a propagováním této akce mezi zájemci o studium na Univerzitě třetího věku. Narážíme na to, že v České republice není příliš zažité sdílení domácnosti s cizí osobou. Má to několik důvodů, z nichž tím nejdůležitějším je, že domácnosti nedisponují volným pokojem pro studenta. Dále musíme bojovat s jistou nedůvěřivostí seniorů vůči všemu neznámému, neprozkoumanému. Doufáme, že toto vše se časem poddá, hlavně až senioři uvidí, jak užitečné je žít s mladým člověkem.

 

Zmínila jste Život 90. Oč se jedná?

Oslovili jsme Život 90 z několika důvodů. Jejich záslužná činnost a odbornost v oblasti péče o seniory je všeobecně známá. Od první chvíle jsme se setkali se vstřícností a snahou se s námi do projektu sdíleného bydlení zapojit. V této chvíli jsme těsně před podepsáním dohody o spolupráci. S jejich odborníky spoluvytváříme dotazníky pro seniory a konzultujeme všechny důležité kroky, které podnikáme. Ještě bych ráda v krátkosti připomněla, čím obohacuje a zkvalitňuje život našich seniorů. Už dvacet sedm let ovlivňuje životy dříve narozených, pozorně sleduje, co se v seniorské problematice děje, a snaží se zasahovat do dění. Mají zástupce třeba v Radě vlády pro seniory a stárnutí populace, spolupracují s několika právníky, kteří poskytují zdarma právní poradenství a zastávají se seniorů v obtížných situacích. Pracovníci na lince důvěry Senior telefon se denně setkávají s příběhy o nespravedlnosti a křivdách vůči starým lidem, kterým poskytují pomoc. Každoročně organizují mezinárodní konferenci Stáří spojuje a vyslali do české společnosti poselství s konkrétními návrhy na zlepšení situace starších spoluobčanů. Pomohli stovkám starších lidí v rámci registrovaných sociálních služeb. Zajišťují pro ně jazykové kurzy nebo sportovní či výtvarné aktivity, přednášky na téma lékového poradenství, finanční gramotnosti a mnoho dalších. Bezpočet seniorů díky Životu 90 navštěvuje divadelní nebo filmová představení nebo besedy se zajímavými hosty. Desítky z nich pobývají v jejich ‚rodinném‘ odlehčovacím centru, využívají podpory fyzioterapie a rehabilitace, jezdí na výlety. Líbí se nám, jaké vyžití a péči senioři v Životě 90 mají.

 

Vizitka organizace Život 90, z. ú.: 

  • nezisková organizace, která nabízí širokou a pestrou škálu služeb seniorům a jejich blízkým s cílem zlepšovat kvalitu jejich života
  • vychází z přesvědčení, že stáří lze prožít aktivně, ve zdraví a hlavně důstojně
  • o seniory se nejen stará, ale vytváří jim podmínky, aby byli soběstační a naplno využívali své schopnosti a dovednosti
  • nedílnou součástí je dobrovolnické centrum, ve kterém se angažuje na sto padesát dobrovolníků, a tvoří tak jedno z největších dobrovolnických center zaměřené na seniory v České republice
  • kromě mnoha sociálních služeb provozuje také Divadlo U Valšů, kde se mohou setkat starší i mladší generace a vyměňovat si tak své zkušenosti, dovednosti a názory, stejně jako v komunitní kavárně v sídle společnosti
  • unikátní nabídka služeb umožňuje věnovat se seniorům komplexně a uspokojit tak všechny jejich potřeby – od krizové intervence, doprovázení, až po aktivizaci a socializaci
  • umožňuje uplatňovat koncept mezigeneračního setkávání v běžném životě a přispívat ke vzájemnému porozumění napříč generacemi
  • organizaci se daří efektivně oslovovat odbornou i laickou veřejnost a osvětlovat dogmata spojená se stárnutím v celospolečenské diskusi
  • nabízí různé formy pomoci a asistence
  • prostřednictvím obecně prospěšné společnosti Gerontologický institut vytváří prostor ke zkoumání širších souvislostí stárnutí a stáří, k řešení těchto témat na odborné úrovni a zároveň ke vzdělávání odborné i laické veřejnosti. Tyto aktivity jsou přístupné odborné veřejnosti z celé České republiky a konference mají zpravidla celostátní charakter

 

Jak může zájemce kontaktovat Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy?

 

Autorka: Renáta Šťastná, Foto: archiv

Partneři

Diamant Expo

JUDr. František Talián - "Fortuna"

Naše rodina

Ostrovní 30
110 00, Praha 1

telefon: +420 224 932 034
fax: +420 224 932 034
email: rodina@rodinaonline.cz

IČO: 15095568
DIČ: CZ480307270

Website Security Test