český týdeník | založeno 1968 | Vydavatel: JUDr. František Talián - "Fortuna"

ČLÁNKY

Dědictví lékaře-řeholníka

V souvislosti se stým výročím vzniku Československa se možná mohlo zapomenout na jednu každoroční oslavu, která ale také zasluhuje pozornost. 27. října, den před státním svátkem, se v Praze předávala Cena Celestýna Opitze, ocenění lidskosti a péče o potřebné. Již podeváté ji udělili milosrdní bratři.

 

Slavnost proběhla tradičně v pražském kostele svatých Šimona a Judy, letos v rámci koncertu uskupení In Concerto Davida Uličníka a Jiřího Škorpíka. Ocenění si odnesli tři kandidáti, každý úplně jiné, ale všichni s jedním společným neutuchajícím zájmem pomáhat druhým lidem nejrůznějšími cestami a způsoby. Ocenění, které nese jméno slavného lékaře a řeholníka, bylo předáno jen pár metrů od místa, kde byla v roce 1847 milosrdným bratrem a lékařem Celestýnem Opitzem podána první narkóza při operaci pacienta v Evropě.

 

 

Letošní laureáti

Prvním z letošních oceněných je lékař. MUDr. Tomáš Šebek patří mezi „lékaře bez hranic“, kteří nabízejí svou obětavou službu lidem nemocným v oblastech světa postižených válečnými konflikty a jinými katastrofami. Je tak vynikajícím příkladem skutečné věrnosti Hippokratově přísaze. Druhá laureátka, paní Klementina Kubičíková, obdržela cenu za pomoc dětem s postižením, poskytnutí možnosti vzdělávání a pomoc při směřování života těchto dětí. Třetím domácím laureátem, tentokrát institucionálním, je všem dobře známá TV Noe za zprostředkovávání nejen dobrých zpráv, ale především za poskytování duchovních služeb lidem nemocným, upoutaným na lůžko.

Letošní ceny měly ale i svůj mezinárodní a ekumenický rozměr. Oceněn byl totiž také Bernard Oringa Balmoi, arcibiskup episkopální církve v Jižním Súdánu, za obětavou službu lidem trpícím v Jižním Súdánu, budování zdravotního a sociálního systému ve svěřené diecézi v Toritu a především šíření naděje na vyřešení dlouhotrvajícího konfliktu. Otci arcibiskupovi byla cena předána při jeho návštěvě České republiky v květnu letošního roku.

 

 

Za vzornou péči o potřebné

Cena Celestýna Opitze je církevní ocenění za vzor v péči o nemocné a jinak potřebné, tedy za příkladnou práci v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb – hospitalitu, křesťanskou péči o nemocné. Cenu uděluje představený milosrdných bratří v Čechách a na Moravě vybraným laureátům, kteří jsou vybíráni komisí odborníků z několika oborů. Všechny současné i minulé laureáty tohoto prestižního ocenění najdeme na webových stránkách Milosrdných bratrů

Nominovat někoho na cenu Celestýna Opitze může každý. Na adrese brněnského konventu Milosrdných bratří se každý rok scházejí návrhy na nejrůznější osobnosti a instituce, které se věnují péči o potřebné. První předání cen proběhlo v roce 2010 ke dvoustému výročí narození Celestýna Opitze, letos se tedy konal již osmnáctý ročník. Životní a pracovní příběhy oceněných z minulých ročníků zůstávají publikované na webu Milosrdných bratří jako impulz k následování i inspirace. „Cena Celestýna Opitze tak symbolizuje hluboký vztah k nemocným,“ shrnují její význam sami Milosrdní bratři.

 

Lékař a řeholník

Celestýn Opitz, který dal této ceně jméno, se narodil 25. února 1810 v Hermsdorfu u Broumova. Po absolvování humanistického gymnázia v Brně se rozhodl pro vstup do řádu milosrdných bratří, a to právě v Pražském konventu na Františku, kde také roku 1833 složil věčné sliby. V prvních letech své nemocniční řádové praxe působil především v nemocnici ve Valticích, později ve Vídni a dále pak v Budapešti. Poté se vrátil do Prahy, kde se dal zapsat na Karlovu Univerzitu na studium chirurgie. Roku 1841 zde získal titul magistr a odešel do nemocnice milosrdných bratří v Novém Městě nad Metují. Do Prahy se opět vrátil roku 1845, kde působil pod vedením tamního profesora Hally a primáře dr. Hofmeistera. O dva roky později se pokusil o jednu z prvních operací v narkóze, ta se podařila a přinesla nemocnici Na Františku ohromný věhlas právě zásluhou bratra Celestýna Opitze.

 

 

Bezbolestná operace

Už dlouho před tím se Opitz zajímal, jak pacientům ulehčit v bolesti, kterou při operacích zažívali. Jediným možným způsobem totiž do té doby bylo omámit je velkými dávkami alkoholu, což pochopitelně nepřinášelo znatelnější účinek. Navíc se chirurgie musela omezit pouze na amputaci končetin, protože například do dutiny břišní se žádný lékař při vědomí pacienta neodvažoval zasáhnout. Anesteziologie tak otevřela nové možnosti celé lékařské vědě a chirurgii především.

Bratr Opitz se rozhodl pro použití éteru. Přestože několik let studoval jeho účinky a zaznamenal pozitivní působení na zvířata, musel těžko prosazovat svou myšlenku provést operaci na člověku. Jednak představenstvo nemocnice nedůvěřovalo dosud na lidech nevyzkoušené praktice, jednak se bránilo z etického hlediska, protože se věřilo, že bolest má pro člověka zvláštní význam a je příležitostí prokázání poslušnosti Bohu, člověka posiluje a za její snášení přináší velké zásluhy. Od první operace do své smrti provedl bratr Opitz ještě 186 operací v narkóze pomocí jednoduché skleněné baňky, v níž byla látka nasáklá éterem, a v jeho myšlence bezbolestné operace pokračoval celý vývoj moderní medicíny.

 

Dodnes živá památka

Po tomto úspěchu mu dokonce Vídeňská univerzita nabídla doktorská studia chirurgie, která přijal, odjel do Vídně a pokračoval tam jak ve studiích, tak v prosazování operací v narkóze. Roku 1849 mu byl dokonce císařem propůjčen zlatý kříž za zásluhy. Byl promován na doktora medicíny a o tři roky později po návratu do Čech se stal převorem pražského konventu. O další čtyři roky později dokonce provinciálem nad dvaceti konventy tehdejší rakousko-české provincie. V roce 1866 mu byl udělen rytířský kříž řádu Františka Josefa I. a v prosinci ještě téhož roku ve Vídni zemřel.

Dědictví Ambroze Opitze je dodnes živé – nepřipomínají si jej jenom Milosrdní bratří, s kterými spojil většinu svého života, ale i historie medicíny. Na jeho příběhu totiž můžeme vidět, že to byli často duchovní a řeholníci, kdo kromě své duchovenské činnosti dokázali významně přispět k různým oborům lidské činnosti – v tomto případě k medicíně. Důkazem toho může být i skutečnost, že církevní cena není jediným lékařským oceněním, které se s jeho jménem pojí. Od roku 2007 je totiž pod patronátem České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny udělována Medaile Františka Celestýna Opitze, která je udělována předním českým lékařům, kteří ve svém profesním životě vykonali záslužnou odbornou i organizační práci. Vůbec prvním držitelem se stal profesor Jiří Pokorný, který téměř tři desetiletí vedl Kliniku anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice Motol.

 

Autor: Petr Jan Vinš, Foto: archiv

Partneři

Diamant Expo

JUDr. František Talián - "Fortuna"

Naše rodina

Ostrovní 30
110 00, Praha 1

telefon: +420 224 932 034
fax: +420 224 932 034
email: rodina@rodinaonline.cz

IČO: 15095568
DIČ: CZ480307270

Website Security Test