český týdeník | založeno 1968 | Vydavatel: JUDr. František Talián - "Fortuna"

ČLÁNKY

Mírumilovný patron zvířat

Syn bohatého obchodníka s látkami v mládí rozhodně netrpěl nouzí a dnes bychom řekli, že byl dost možná rozmazlený, přesto se dobrovolně oddal chudobě. Stal se jedním z nejznámějších a nejoblíbenějších světců a založil řád, který trvá dodnes. Řeč je o Františkovi z Assisi, jehož svátek každoročně připadá na 4. října.

 

Světlo světa poprvé spatřil v roce 1181 v malebném umbrijském městečku Assisi, které v těch dobách rozhodně nevypadalo jako předimenzovaný předmět turistického zájmu a jeho ulicemi dozajista neproudily zástupy lidí ze všech koutů světa s fotoaparáty. Nikdo ještě ani netušil, že se zde narodil člověk, který po sobě zanechá v církevních dějinách tak silnou stopu.  

Zásnuby s chudobou

Když bylo Františkovi dvacet let, vypukla válka se sousední Perugií a mladý muž upadl do zajetí. I když se traduje, že válku přečkal bez větší újmy, domů se vrátil jako jiný člověk, a tak se lze jen dohadovat, co přesně tohoto mladíka přimělo zásadně změnit názory, a v neposlední řadě i vlastní život.

František náhle viděl, co se kolem něj děje, všímal si chudých a nemocných, zoufalých a bezprizorních, kteří potřebovali pomoc a byli na tom o poznání hůř nežli on. A potom údajně zaslechl v kostele hlas, který mu říkal: „Oprav můj pobořený dům.“ Podle legendy František tento hlas uposlechl, prodal část otcových látek a zaplatil stavební materiál.

Jak se dalo předpokládat, otci se Františkovy nečekané lidumilné a bohulibé aktivity příliš nelíbily, a tak se otec se synem rozešel. František se zřekl dědictví, oblékl prosté šaty a opustil domov. To všechno s jediným cílem – aby se zasnoubil s chudobou.

 

František z Assisi založil řád františkánů v roce 1209. První stigmata se objevila na jeho těle v roce 1224. V roce 1228 byl prohlášený za svatého. Stal se především patronem zvířat a všeho, co se zvířaty a jejich ochranou souvisí.

 

Cesta přes církevní pole

František založil nedaleko Assisi řád bratří menších, což byl pozdější řád františkánů. V roce 1210 získal od papeže Inocence III. svolení, aby se on a jeho jedenáct druhů stali potulnými kazateli. Už v roce 1219 měl františkánský řád pět tisíc členů, dál se utěšeně rozrůstal a začal být velmi oblíbený. František osobně sepsal řeholní pravidla, která zdůrazňovala především chudobu a pokoru, a jako taková byla v roce 1223 schválena papežem Honoriem III.

František zemřel v roce 1226. Poslední roky svého života se vzdal veškerých řádových postů a doslova naplnil to, co celý život budoval. Dalo by se říct, že byl v té době ztělesněním ducha svých řeholních pravidel. Místem jeho posledního odpočinku se stala bazilika v Assisi. Začala se stavět dva roky po jeho smrti, kdy byl prohlášený za svatého. Jde o pozoruhodnou a nevšední stavbu, skládající se z horního a dolního kostela. Na výzdobě se podíleli přední umělci své doby, fresky ze života světce, které vytvořil Giotto, se řadí k nejznámějším (a také nejkrásnějším) svého druhu nejen v Itálii. Svatyni Františka z Assisi ročně navštíví tisíce návštěvníků nezávisle na národnosti, barvě pleti či vyznání, ale přesto zde vládne jakýsi klid, duchovní pokoj a sounáležitost.

 

V zajetí legend   

O Františkovi z Assisi se vypráví řada legend, k nejznámějším patří příběh o postavení prvního živého vánočního betlému. Stalo se tak údajně v roce 1223. František se rozhodl, že musí oslavit Narození Páně odpovídajícím způsobem, a tak v lese nedaleko městečka Greccio sehrál narození Spasitele v jeskyni podle toho, jak je popsal Lukáš ve svém evangeliu. V Den radosti se sešli všichni lidé z okolí a na vlastní oči spatřili jesle plné sena, a také vola a osla, zkrátka „skutečný“ Betlém. Toho dne František sloužil u jeslí mši, aby uctil prostou chudobu, a z Greccia se opravdu na chvíli stal jakýsi nový Betlém. A potom jeden muž spatřil v jesličkách dítě, ke kterému přistoupil Boží světec. Zázrak. Seno, které leželo v jeslích, si lidé ještě dlouho schovávali, aby k sobě přivolali Boží milosrdenství.

 

František na plátnech mistrů

Na řadě zobrazení můžeme spatřit Františka z Assisi v blízkosti zvířat a zejména ptáků, které si údajně dokázal ochočit natolik, že ho poslouchali. Františkova kázání ptákům se stala vděčným tématem řady významných malířů. La Predica agli uccelli [Kázání ptákům] v bazilice v Assisi, jež vzniklo pravděpodobně v rozmezí let 1295–1299, je připisováno Giottovi a patří k nejúchvatnějším vyobrazením světců, jaká se vůbec dochovala. Kázání ptákům je patnáctý z dvaceti osmi scén tvořících cyklus fresek z příběhů o svatém Františkovi a nalezneme je v Horní bazilice. I kdyby v Assisi nic jiného nebylo, už jen tento výjev by stačil, aby se sem člověk vypravil.

 

V českém rozměru

Ani české a moravské země nezůstaly vůči svatému Františkovi z Assisi imunní. Řada kostelů zasvěcených tomuto světci se do dnešních dnů nedochovala. Kostel v Brně byl zbořený již ve čtyřicátých letech 17. století, v Jáchymově v šedesátých letech 20. století, v Jihlavě v osmdesátých letech 20. století a v Mikulově po kostelu svatého Františka z Assisi zůstalo jen torzo, které bylo později využito pro galerijní účely. Naopak v Zákupech, Voticích, Turnově a Golčově Jeníkově se kostely, zasvěcené svatému Františkovi z Assisi, dochovaly – nemluvě o hlavním městě.

 

Pražský František

Na pražském Chodově vznikl kostel sv. Františka z Assisi až na konci 30. let 20. století, a to přestavbou místních jatek. Také kostel sv. Františka z Assisi v Krči byl postavený až ve 20. století, přesněji v roce 1941 jako provizorní kaple. Jedná se o celodřevěný objekt s nízkými obvodovými zdmi a vysokou střechou. Na jižní straně přiléhá ke kostelu sakristie a na střeše visí malý zvon krytý stříškou ve tvaru domečku. Vstupní prostor interiéru překlenuje kruchta s harmoniem a připomíná tím spíše venkovský kostelík.

Naopak kostel sv. Františka z Assisi na Starém Městě, v těsném sousedství Klementina a Karlova mostu, nese veškeré stopy důstojné velkoleposti. Byl vybudovaný v letech 1679–1685 podle plánů Jeana-Baptisty Matheye a jako stavitelé jsou pod touto monumentální barokní stavbou podepsáni Gaudenzio Casanova a Domenico Canevalle. V roce 1688 kostel vysvětil pražský arcibiskup Jan Bedřich z Valdštejna. Jedná se o centrální stavbu s oltářem na severní straně a mohutnou, nepřehlédnutelnou kupolí. Spolu se Staroměstskou mostní věží tak tvoří neopakovatelné pražské panorama, které lze nejlépe obdivovat z Karlova mostu anebo z protějšího vltavského břehu. 

 

Na přání Anežky České

Nejstarší pražský kostel, zasvěcený sv. Františkovi z Assisi, nalezneme v areálu Anežského kláštera a právě podle této stavby dostala název i zdejší lokalita – Na Františku. Kostel sv. Františka je jedním ze dvou klášterních svatostánků. Původně měl asymetrickou dispozici dvoulodního kostela, kdy k hlavní lodi přiléhala jen jižní loď a na severní straně stála budova konventu – patrně proto, aby klarisky mohly vstupovat přímo z dormitáře na tribunu, aniž by se setkaly s veřejností, a mohly se nerušeně zúčastňovat bohoslužby. O existenci této pravděpodobné tribuny dodnes svědčí portál v severní zdi.

Klášterní areál založil Václav I. v první polovině 13. století z podnětu své sestry Anežky pro řád klarisek, které tato zbožná žena uvedla do Čech. Kostel byl současně s konventem otevřený 25. března roku 1234, neboli v den vstupu Anežky do řádu. Po letech byly klarisky přinucené uprchnout před husity a klášter zůstal opuštěný. Ludvík Jagellonský objekt přidělil minoritům od svatého Jakuba, poté se v něm usadili dominikáni, kteří museli jezuitům uvolnit Klementinum, ale když se jezuité přestěhovali k svatému Jiljí, vrátily se sem klarisky a žily tu až do roku 1782, kdy byl klášter na příkaz Josefa II. zrušený. Areál postupně prošel mnoha změnami, na nějaký čas se z něj stalo skladiště, potom dílny, příležitostně zde nalezlo přístřeší mnoho bezprizorných. Klášter chátral, až v druhé polovině 20. století stát konečně zrekonstruoval jak chrámové stavby, tak klášterní prostory, a poté jej přidělil Národní galerii. Co by tomuto řešení řekl svatý František z Assisi, se můžeme jen dohadovat.

Text a foto: Magdalena Wagnerová

Partneři

Diamant Expo

JUDr. František Talián - "Fortuna"

Naše rodina

Ostrovní 30
110 00, Praha 1

telefon: +420 224 932 034
fax: +420 224 932 034
email: rodina@rodinaonline.cz

IČO: 15095568
DIČ: CZ480307270

Website Security Test