Křty dospělých neklesají

Vytisknout

Pohled na statistiky církevní příslušnosti ze sčítání lidu nebo z jiných statistických průzkumů by mohly naznačovat, že křesťanství v naší zemi mizí. Není tomu ale tak. Jedním z důležitých indikátorů stavu společnosti je mimo jiné i počet každoročně udělených křtů. A ten zůstává vyrovnaný.

 

V roce 2017 bylo v České republice ve všech diecézích římskokatolické církve dohromady pokřtěno celkem dvacet tisíc šest set lidí. Z toho bylo patnáct tisíc sedm set dětí ve věku do jednoho roku, což je téměř čtrnáct procent ze všech narozených dětí. Počet pokřtěných dětí v absolutních číslech dlouhodobě mírně klesá, počet křtů dospělých zůstává i přes nejrůznější společenské vlivy a výkyvy populační křivky stabilní.

 

Křtěných je čtrnáct procent dětí

Podle posledních mezinárodních výzkumů počty mladých křesťanů ve střední Evropě klesají. Přesto můžeme říct, že křty v naší republice klesají za poslední roky minimálně. Nejvyšší počty pokřtěných vykazovala katolická církev v ČR po revoluci přibližně až do roku 2000. Současně došlo k poklesu porodnosti, díky čemuž byla v polovině devadesátých let křtěna dokonce až čtvrtina všech živě narozených dětí do jednoho roku. Po „křestním porevolučním boomu“ dochází k poklesu (nejvýrazněji v letech 2007 až 2013). Od roku 2013 klesá počet pokřtěných v populaci opět již jen mírně.

Na celkovém poklesu křtů se podepisuje především jejich snižující se počet u malých dětí. Největší pokles u malých dětí sledujeme mezi roky 2007 až 2013. V roce 2007 to bylo devatenáct tisíc čtyři sta čtyřicet pokřtěných dětí, v roce 2013 pouze patnáct tisíc devět set sedmdesát dětí. Od roku 2013 počet křtěných dětí klesá pouze nepatrně. V roce 2017 to bylo patnáct tisíc sedm set dětí, což je 13,7 % ze všech narozených dětí.

 

Vstup do nového života

Oproti tomu počty pokřtěných dospělých navzdory všem společenským vlivům neklesají. V roce 2017 bylo v ČR pokřtěno tisíc osm set devadesát mladých nebo dospělých lidí, což je téměř shodné číslo s rokem 2007, kdy bylo v ČR pokřtěno mladých a dospělých osob o třicet méně. Počty katechumenů jsou u nás tedy dlouhodobě stabilní. „Jsme rádi, že křtů dospělých neubývá. Téměř čtrnáct procent všech dětí, které se u nás vloni narodily, je pokřtěno,“ říká Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference. „Křest je pro křesťany důležitým obřadem, při něm dostane člověk nové jméno a vstupuje do nového života.“

Nejvíc křtů se v roce 2017 konalo v olomoucké a brněnské diecézi. V moravských diecézích se oproti těm českým výrazněji více křtily malé děti, podílely se na křtech až ze čtyř pětin. V českých diecézích mají větší poměrné zastoupení křty mladých a dospělých. V absolutních i relativních počtech u dospělých dominovala v roce 2017 pražská arcidiecéze s třinácti procenty, v relativních (vzhledem k zastoupení dané věkové skupiny na křtech v dané diecézi) se jí pak rovná plzeňská a blíží se i litoměřická se svými dvanácti procenty.

 

Na cestě ke křtu

„Rádi bychom do společenství křesťanů v zemi s tak bohatou tradicí jako je Česká republika přijímali stále víc nově narozených dětí. Stejně tak s radostí připravujeme na křest mladé a dospělé zájemce o tento obřad,“ dodává Přibyl. Přípravu na křest může absolvovat kdokoli, kdo uvěří v Boha. Přípravy probíhají téměř na každé faře po celém území České republiky. Příprava dospělých zájemců, kterým se v církevní terminologii říká katechumeni, trvá v katolické církvi obvykle jeden až dva roky. V případě křtu dítěte absolvují přípravu rodiče a trvá několik týdnů, přičemž se předpokládá, že křtěné je většinou dítě věřících rodičů a jak oni, tak kmotři se při křtu zavazují, že dítě budou vychovávat ve víře. 

 

***

Katechismus katolické církve o křtu

Svatý křest je základem celého křesťanského života, vstupní branou k životu v Duchu a branou, která otevírá přístup k ostatním svátostem. Křtem jsme osvobozeni od hříchu a znovuzrozeni jako Boží děti. Stáváme se Kristovými údy; jsme přivtěleni k církvi a stáváme se účastnými jejího poslání: „Proto se křest správně a vhodně definuje jako svátost znovuzrození skrze vodu ve slově.“

Stát se křesťanem vyžaduje už od apoštolských dob projít cestu uvedení do křesťanského života v několika úsecích. Tuto cestu lze urazit rychle nebo pozvolna. V každém případě v ní musí být některé podstatné prvky: ohlášení slova, přijetí evangelia, které vede k obrácení, vyznání víry, křest, vylití Ducha svatého, přistoupení k svatému přijímání.

Autorka: Kateřina Pulkrábková